sm-kaart.jpg
Uw zoekacties: Notariele akten
xNotariele akten
Zoeken in Notariele akten
Notariele akten
>
Zoektermen
181.181 akten sorteren op:
 
 
Pagina: 3
 
 
thumbnail
Notariële akte228v Transport, half mudde zaailand op de Brinkakkers bij Nunspeet
Datering:
25-03-1768
Beschrijving:
….verklaerden wegens verschenen pagtpenningen van een mudde lands op de Brinkakkers bij Nunspeet gelegen verschenen Martiny 1753 tot 1767 incluis per cass van meerdere sopen (?) en na en boven en behalven seekere personele schultbekentenisse ad f 38-0-8 op heden mede geposseert alsnog opregt en deugdelijk schuldig te sijn aen juffer Agnes Margarita Hagen oft haere erfgenaemen eene somma van een hondert Caroli guldens en daervan tot interesse jaerlijks te sullen betaelen vier percent. Dog binnen ses weeken na de verschijnsdag betaelende tegen drie gulden en thien stuyvers. Onderpand gestelt de halftscheid van huijs en hoff in den dorpe vam Nunspeet
Nummer:
228
Prijs:
f 38-0-8 [38 guldens 0 stuivers en 8 penningen]
Soort_akte:
Transport, half mudde zaailand op de Brinkakkers bij Nunspeet
Notaris:
ORA Veluwe
Scholtis:
H.J. Ardesch,
Geerfde:
G. Winckels,
Lambert Jansen,
Schuldenaar:
Aart Albertsen Bakker,
Maria Jans,
Schuldeiser:
Agnes Margarita Hagen,
Vestiging:
Nunspeet
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte229 Transport verkoop
Datering:
02-04-1768
Beschrijving:
Verkoop van halve mudde saeyland met het houtgewasch en een hoekje hoff daar bij gelegen aan ’t Hul, alwaar aangelegen west der diaconie van Nunspeet, noord en oost Reinder Gerrits erfgenamen en zuydwaerts de gemene Bovenweg
Nummer:
229
Soort_akte:
Transport verkoop
Prijs:
250 gulden
Notaris:
ORA Veluwe
Scholtis:
H.J. Ardesch,
Geerfde:
H. G. Schutman,
G. Winckels,
Verkoper:
Aartje Aalts,
Evertje Aalts,
Koper:
Jan Eijbertsen,
Gerrigjen Roelofs,
Vader:
Aalt Hendriksen,
Vestiging:
Nunspeet
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte236v transport verkoop
Datering:
11-05-1771
Beschrijving:
Verkoop huys en hofje te Nunspeet erfkoop te hebben verkogt en over sulks kragt dese te cederen, transporteren en in vollen eygendom over te geeven aan en ten behoeve van Willem Gerritsen en Stijntje Tijmensen Visch ehelieden, en de haere erven een huys genaemd Klokkenberg met den hoff voor de deur bij het huys nevens een hofje off grasveldje aan de westkant, en een hoekje
Nummer:
236
Object:
huys genaemd Klokkenberg
Prijs:
ses hondert guldens vrijgeld
Soort_akte:
transport verkoop
momber:
Jan Lutz
Notaris:
ORA Veluwe
Gerichtslieden:
Dirken Engelen,
Geurt van Nijendaal,
vruchtgebruiker:
Hannisje Gerritsen,
Overledene:
Aart Waijenberg,,
Plaats:
Nunspeet
Verkoper:
Gerart Reynders,
Dreesje Hendriks,
Maaritje Reyinders,
Rijkje Reynders,
Koper:
Willem Gerritsen,
Stijntje Tijmensen Visch Tijmensen Visch,
Vestiging:
Nunspeet
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte240v schuldbekentenis
Datering:
25-07-1772
Beschrijving:
voor mij en mijne broer wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen op regt en deugdelijk schuldig te sijn aan Gerrit Winckels en Metje Jansen Vierhouten ehelieden ofte haere erven eene somma van een hondert carolus guldens daer van jaerlijks belove te betalen eene interesse van vier guldens
Nummer:
240
Soort_akte:
schuldbekentenis
Prijs:
lening honderd gulden en rente vier gulden per jaar.
momber:
J. Lutz,
Object:
speciaal onderpand te stellen haar geregte vierde part van een huys en erve staende in den dorpe van Nunspeet daer van voornoemd Aart Albertsen Bakker de halfscheid en Gerrit Winckels en vrouw een geregte vierde part toebehoort
Notaris:
ORA Veluwe
Gerichtslieden:
H. J Ardesch,
C. Bast,
N. Krats,
Plaats:
Nunspeet
Vestiging:
Nunspeet
 
 
 
Pagina: 3
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS